Научно обяснение на енергията Рейки

Учените наскоро откриха, че в тялото протича електрически ток. Този ток тече по нервната система и е един от начините, по които тялото се саморегулира. Нервната система е свързана с всеки орган и тъкан в тялото и чрез нея от главния мозък пътуват сигнали, които регулират всички телесни функции.
Благодарение на физиологичния разтвор на кръвта, електрически ток тече и от сърцето по кръвоносната система. Електрически потоци текат във всички клетки и около всички клетки на тялото. Много от телесните клетки в действителност съдържат течни кристали. Когато върху кристалите бъде упражнен натиск, възниква пиезоелектрически ефект. Следователно течните кристали в тялото непрекъснато пораждат електрически ток. Токът често е кохерентен. – т.е. подобно на лазера, всички честоти на дадено място са съгласувани. Лазероподобните вибрации могат да пътуват в тялото и да се излъчват навън. Така се получава и лечебният ефект при биенето на барабани. Когато въздушните вълни, създадени от биенето на барабани достигнат до телесните тъкани, създават се ритмични електрически потоци и полета, въздействащи върху биологичната активност на тъканите.
Съществува и втора нервна система, наречена периневрий, която се състои от един пласт съединителна тъкан, обвиваща нервната система. Робърт О. Бекер я описва в серия от статии. Повече от половината мозъчни клетки са периневрийни клетки. Периневрият въздейства върху електрическия ток. Той се управлява от мозъчните вълни и участва непосредствено в лечебния процес. Когато някоя част от тялото е увредена, периневралната система генерира електрически потенциал в увреденото място и алармира тялото за увреждането. Лекуването на увреждането дожда до промяна на електрическия потенциал. Периневралната система е много чувствителна и реагира и към външни магнитни полета.
Когато по даден проводник протича електрически ток, около проводника се образува електромагнитно поле. Електрическите токове, които текат в човешкото тяло създават магнитни полета, наречени биомагнитни полета, които пронизват и обгръщат човешкото тяло. Биомагнитните полета могат да бъдат измерени от чувствителни магнитометри.
Сърцето притежава най – силното биомагнитно поле. То е било измерено от разстояние 4.5 метра. Мозъкът и всички органи на тялото имат собствени биомагнитни полета, образувани около тях. Полетата пулсират с различна честота и си взаимодействат. Когато е здрав даден орган той има специфична честота, а когато е болен, честотата се променя. Сборът от всички биомагнитни полета образува едно голямо съставно биомагнитно поле, което обгръща тялото.
Полетата взаимодействат с другите полета, намиращи се в близост до тялото, включително полетата на другите хора. Принципът се нарича индукция и означава, че едно магнитно поле може да въздейства върху друго магнитно поле, предизвиквайки промени в неговото поле и променяйки силата и честотата на електрическия ток, който тече по неговия проводник. Биомагнитното поле на даден човек въздейства върху биомагнитното поле на околните. В резултат то може да повлияе върху психическото им благополучие, както и върху функционирането на органите и тъканите.
Ръцете също са обградени от биомагнитни полета. Правени са измервания на биомагнитното поле на ръцете на лечителите по време на лечебни сейнси и се установява, че то е много по – силно от това на обикновените хора. Лечебната енергия на ръцете се генерира поне отчасти от периневралната система. Системата обгръща нервните влакна и е пътят за насочване на електрическите токове. Токовете се модулират от мозъчните вълни, които на свой ред се контролират от таламуса.
Когато един лечител постави ръцете си близо до болния орган и започне да лекува, биомагнитното поле, което се излъчва от ръцете му, е много по – силно от това, излъчващо се от болния орган. Честотата на биомагнитното поле на ръцете на лечителя започва да пулсира със здравословната честота, от която се нуждае съответния орган. Така то индуцира лечебни честоти в полето на болния орган, принуждавайки го отново да настрои честотите си в рамките на здравословния за него обхват. Настройването на свой ред влияе върху елекрическите токове, които протичат в клетките и нервната система около органа, както и върху биологичните процеси, протичащи в него, което довежда до създаване на лечебен процес.
Научните изследвания са установили някои от лечебните честоти за различните тъкани в тялото. Например нервните клетки се лекуват при честота от 2 херца, костите – при честота 7 херца, сухожилията – 10 херца, а капилярите – 15 херца.
Процесът може да протича и в обратна посока, когато лечителят сканира биомагнитното поле на пациента и се опитва да открие увредените места.
Едно от уникалните качества на Рейки, е че способността за нейното приложение е в резултат от настройката. Не се налага рейки да бъде направлявана от ума на лечителя, защото тя сама се насочва и най – важното, защото не използва енергията на лечителя. Настройката в Рейки може да събуди един вътрешен аспект във всеки от нас, да събуди едно ниво, което притежава по- висш разум и познание относно целостта, благополучието и лечението. Понеже разумът се намира извън нашия ум, би било подходящо да се каже, че този разум идва от едно свръхсъзнание, намиращо се в нас. Освен това фактът, че рейки не черпи от енергияна на човека, показва, че настройката задейства някакъв енергиен източник, който е различен от източника на енергия, подсигуряващ ежедневните потребности на организма. Следователно рейки потвърждава идеята, че хората притежават скрит потенциал, който в повечето хора е в латентно състояние, но може да бъде събуден. След получаване на настройка свърхсъзнанието може да управлява функционирането на таламуса и перинавралната нервна система, за да генерира рейки енергия и с помощта на ръцете на лечителя да я насочва към засегнатото място. Рейки енергията е специална смес от биомагнитни и други енергии, чиито състав се определя от свръхсъзнанието, в съответствие с онова, от което се нуждае тази част от тялото, върху която са поставени ръцете на лечителя, за да се възстанови и излекува.